Spirulina23.jpg

اسپیرولینا یک میکروجلبک است که در کشورهایی که به فکر غذاهـای با ارزش و بـسـیار مـغذی هستند مصـرف می شود. امروزه افرادی که از اسپیرولینا به صورت روزانه مصرف می کنند ، خواص آن را معجزه آسا می نامند و از آن به عنوان ماده غذایی دریایی یاد می کنند که پتانسیل سوپرفود شدن را دارد .

 

زیستگاه مناسب اسپیرولینا

گفته می شود که اسپیرولینا از تمام آبزیان پرورشی بهتر است ولی مشـکلی که وجـود دارد این است که اسـپیرولینا تنـها در آبهای اقیـانوسی و دریـاچه های شور در منـاطق معتدله رشد می کند و بطور طبیعی اکـنون توسط شرکت آزتک از دریاچه تکسکوکو در مرکز مکزیک و دریاچه چاد در غرب آفریقا صید و مورد بهره برداری قرار می گیرد .

ساختار اسپیرولینا

اسپیرولیـنا در دید میـکروسکوپی به صورت مارپیچ های چرخشی می باشد  که می توانند با همـدیگر کلاف شوند و همین موضوع صید آنها را آسان می نماید .رنگ آن سبزآبی بسـیار غلیظی است و یک مزه ملایم دارد.