Spirulina23.jpg

اسپیرولینا یک میکروجلبک است که در کشورهایی که به فکر غذاهـای با ارزش و بـسـیار مـغذی هستند مصـرف می شود. امروزه افرادی که از اسپیرولینا به صورت روزانه مصرف می کنند ، خواص آن را معجزه آسا می نامند و از آن به عنوان ماده غذایی دریایی یاد می کنند که پتانسیل سوپرفود شدن را دارد .

sp1.jpg

پروتئین

اسپیرولینا دارای اعضای سلولی، اندامکهای سلولی و دیـواره (غنی از ریبوزوم ها ) سلـولـی که از پروتئین ساخته شده است می باشد. ترتیـب اجـزای پروتئین دیواره و سلولی اسپیرولینا باعث می شود که فتوسنتز کننده خیلی قـوی و تولیـد کننده پروتـئین به مقـدار فراوان باشد.

spirulina34.jpg

در فرآورده های قنادی و شکلات

با توجه به اینکه رنـگدانه ها به وفـور در صـنایع قنادی و شکلات سازی استفاده می شود و همچنین در این فرآورده ها به وفـور از تخم مرغ و شیر و قند اسـتفاده می گردد و هر کـدام از این موارد امـکان دارد مورد هجـوم عـوامـل میـکروبی قرار بگیرند لذا استفاده از این جلبک و رنگدانه فیـکوسـیانین با توجـه به خـواص آنتی اکسـیدانی و ضد باکـتـریایی و ضـد قارچی فوق العاده در ایـن فرآورده ها توصیه شده است.

spirulina42.jpg

اسپیرولینا به عنوان آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدانها می توانند از ایجاد ترکیباتی که به دیواره سلول ها و پروتئین ها آسیب رسانده و موجــب سرطان ، بیـماریهای قلـبی و بیماریـهای مـزمـن دیگر می شوند ، جلوگیری نماید. از آنجا که مصـرف همزمان آنتی اکسیدانها و ویتامینها و مواد معـدنی می تواند امکان بروز بیماریهای ذکر شده را کاهش دهد و اسپیرولینا منبع غنی از موارد ذکر شده می باشد لـذا مصرف آن می تـواند نقـش مـهمـی در حفـظ سلامتی و درمان برخی بیماریها داشته باشد.